خرید آنلاین فایل(اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود مشخصات فایل تعداد صفحات154حجم0/425 کیلوبایت فرمت فایل ااهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن||اِکس سی42075701|xcq42094790|پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی,دانلود پایان نامه خودکارآمدی,پایان نامه اهمال کاری,پایان نامه اهمال کاری تحصیلی,تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی,اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان,رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی,تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود


مشخصات فایل
تعداد صفحات154حجم0/425 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی *** پایان نامه منحصر به فرد بصورت جامع و کامل و در قالب فرمت ورد همراه با پرسشنامه و پروتکل درمانی چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است. کلمات کلیدی:خودکارآمدیاهمال کاری تحصیلی مقدمه یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، 1391). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، 1392). واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، 1997؛ ترجمه فرجاد،1382). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، 2000،به نقل ازاستیل ، 2007). همچنین بالکیس و دورو (2007) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، 1984؛ جوکار، 1386). ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، 1995). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تكالیف چالش انگیزی كه فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تكالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌كنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، 2007). محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تكالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الكساندر و انوگبازی ، 2007). آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود. فهرست مطالب اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه فصل اول کلیات پژوهشمقدمه 2 بیان مسئله. 4 اهمیت و ضرورت پژوهش 6اهداف پژوهش. 8فرضیه‌های پژوهش. 8متغیرهای پژوهش . 8تعریف مفاهیم پژوهش. 9 فصل دوم ادبیات پژوهشمقدمه 11مفهوم اهمالکاری 12انواع اهمالکاری 13علل اهمالکاری 15اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی19بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . 24پیشایندهای اهمالکاری. 28پیامدهای اهمالکاری. 29سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری 34خودکارآمدی 37تعاریف خودکارآمدی. 39خودکارآمدی تحصیلی. 40منابع اطلاعاتی خودکارآمدی 42ابعاد خودکارآمدی 43عوامل موثر بر خودکارآمدی 44راهبردهای بهبود خودکارآمدی 44پیشینه پژوهش. 45 فصل سوم : روش‌شناسی پژوهشمقدمه 53روش پژوهش . 53جامعه آماری پژوهش . 53نمونه و روش نمونه‌گیری . 54ابزار پژوهش . 54روش اجرای پژوهش 55شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی 56روش تجزیه‌وتحلیل پژوهش . 56 فصل چهارم : تجزیه‌وتحلیل داده‌هامقدمه 58تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش . 58تحلیل آماری فرضیه های پژوهش. 60فرضیات آزمون آماری 61 فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیریمقدمه 68بررسی فرضیات پژوهش 68محدودیت‌های پژوهش . 73پیشنهادهای پژوهش. 74پیشنهادهای کاربردی 74 منابع و مآخذمنابع فارسی 76منابع لاتین 81 پیوست‏هاپرسشنامه . 89برنامه آموزش خودکارآمدی. 91چکیده انگلیسی 109صفحه عنوان انگلیسی . 110 فهرست جداولجدول 1-3. شرح مختصری از جلسات آموزش خودکارآمدی. 56جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر اهمال کاری و مولفه های مربوط به آن به تفکیک گروه ها. 59جدول 2-4. آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای برای متغیر های حاضر در پژوهش در پس آزمونها.61جدول 3-4. آزمون لوین برای همگنی واریانس متغیرهای حاضر در پژوهش در پس آزمون ها. 61جدول 4-4. نتایج تحلیل واریانس برای یکسان بودن شیب خط رگرسیون. 62جدول 5-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان 62جدول6-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده شدن برای امتحان.63جدول7-4.نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن تکالیف دانش آموزان63جدول8-4. نتایج آزمون کواریانس برای تعیین تاثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش اهمال کاری آماده کردن پژوهش های کلاسی دانش آموزان64جدول 9-4 پیگیری آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری و مؤلفه های آن از آزمون t وابسته .65 فهرست نمودارها و شکل‌هانمودار 1-2. شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری 26نمودار2-2. مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. 27نمودار 3-2. اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. 36نمودار1-4. نمودار میانگین پیش آزمون پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل پژوهش و پیگیری مربوط به گروه آزمایش.60
"

مطالب دیگر:
تحقیق شرح ابيات مثنوي بيت 1598 تا 1649تحقیق درباره ادبیاتتحقیق درباره زندگی ابونصر فارابيتحقیق در مورد کمال ‌الملکتحقیق در مورد آدولف هيتلرتحقیق در مورد ارشمیدستحقیق درباره افلاطونتحقیق در مورد آگوستينتحقیق جامع در مورد ويتگنشتاينمكتب تربيتي امام خميني (ره)تحقیق كتاب سوزي ايران و مصرتحقیق روابط خارجي ايران در زمان نادر شاهتحقیق اگر هدف تربیت است تنبیه بدنی چراتحقیق در مورد پروین اعتصامیتحقیق در مورد ایمانوئل کانتتحقیق در مورد توماس اديسونمجموعه ضرب المثل های ایرانیتحقیق درباره رمان ادبیات غیر دینیتصویرگری کتاب کودکتحقیق در مورد امام سجادتحقیق سيري درآثار و تحولات مهدي اخوان ثالثتحقیق در مورد ابوریحان بیرونیپاورپوینت نیروگاه بادیصور خیال در کلام بیدلپاورپوینت خطوط GIL