خرید آنلاین فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش 105 صفحه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات105حجم4/204 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشمبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش 105 صفحه||اِکس سی42075176|xcq42094790|پیشینه تحقیق مدیریت دانش,پیشینه پژوهش مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه اثربخشی مدیریت دانش,,,
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش 105 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات105حجم4/204 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش می باشد. در بخش اول مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده
به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می نماید تا نقاط ضعف و کاستی ها ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.
روند رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان ها برای خلق ارزش های رقابتی پایدار بوده است (بونتیس و همکاران ،1999). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان ها اثربخشی، كارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، كاهش ضایعات و حذف فرآیند های اضافی افزایش دادند؛ ولی در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت كیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می شود كه سازمان های روان‌تری را به ارمغان می آورد.

در اینجاست كه نقش دانش و مدیریت دانش روشن می شود و سازمان ها در پی تحقق و استفاده ِیکی از مهم‌ترین دارایی های ناشناخته و راكد خود بنام دانش بر می آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا باید از سویی همراه با اثربخشی و كارایی و از سوی دیگر باید بتواند به خوبی از عهده كسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به كارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود از سویی كارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملكرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی كیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،1384).

امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش های فراوانی از جمله تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می شود، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد (صادقی آرانی،1387). نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار) است تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،1387).

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه.
2-2- مدیریت دانش.
2-2-1-گذری بر مدیریت دانش
2-2-2-دانش
2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش
2-2-2-2- داده.
2-2-2-3-اطلاعات .
2-2-3-طبقه بندی انواع دانش.
2-2-4-منابع دانشی سازمان.
2-2-5-تعاریف مدیریت دانش
2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش.
2-2-7-اهداف مدیریت دانش.
2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش
2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی.
2-3-سنجش مدیریت دانش.
2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش.
2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش.
2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش.
2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن
2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا
2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود.
2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی.
2-3-3-5- روش شناسیKP3.
2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش.
2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر
2 -3-4--مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش.
2-4- مدل تحقیق و اجزای آن.
2-4-1-کارت امتیازی متوازن. .
2-4-2-. شاخص عملکرد مدیریت دانش.
2-4-3-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای.
2-5- دانشگاه مازندران.
2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده.
2-6-1-تحقیقات خارجی.
2-6-2-تحقیقات داخلی.
2-7-خلاصه فصل دوم

منابع و مأخذ


فهرست شکل‌ها
17 شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری
40 شکل2-2- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت.
46 شکل2-3- مدل اولیه تحقیق.
48 شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش.
51 شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه.
54 شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس.
58 شکل2-7- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش.
59 شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش.
60 شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش
62 شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش.
65 شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی.
68 شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن
73 شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش


فهرست جداول
33 جدول 2-1- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش.
36 جدول 2-2- شاخص های کارت امتیازی متوازن.
37 جدول 2-3- شاخص های جهت یاب اسکاندیا.
38 جدول 2-4- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود
39 جدول 2--5 شاخص های حسابداری منابع انسانی.
40 جدول 2-6- شاخص های متدلوژی Kp3
42 جدول 2-7- شاخص های عملکرد مدیریت دانش.
43 جدول 2-8- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر.
44 جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش
48 جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه.
69 جدول 2-11- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش


فهرست نمودارها
52 نمودار2-1- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر
63 نمودار2-2- سلسله مراتب سنجش اثربخشی مدیریت دانش
64 نمودار2-3-مدل سلسله مراتبی ارزیابی عملكرد سیستم مدیریت دانش سازمان.


"

مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری ویژگیهای شغلی🔥دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 73 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی 51 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام مدیریت دانش 88 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی 89 صحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر 51 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع 51 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد 79 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیندهای مدیریت دانش 71 صفحه🔥ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت نوشته واندا والاس در قالب فایل پاورپوینت مرتبط با درس حسابرسی پیشرفته🔥کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی مدیریت 35 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی اطلاعاتی 33 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های عملکردی بیمارستان 42 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران 55 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردم نهاد 53 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 64 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی 55 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کارکنان 77 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی 75 صفحه آپدیت شده🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری 34 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی 34 صفحه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 103 صفحه کامل و جامع🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان 103 صفحه کامل و جامع🔥مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده