خرید آنلاین فایل(پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران)

تحقیق بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران چکیده پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12- 8 سال انجام شد. یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط مپایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران||اِکس سی41013337|xcq42094790|پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دخترانتحقیق بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران چکیده

پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12- 8 سال انجام شد. یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است .

مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود.گروه نمونه این پژوهش متشکل از 30 دختر آموزش پذیر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که از میان آن ها 15 نفر به گونه تصادفی به گروه آزمایش و بقیه به گروه کنترل تخصیص یافتند.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت نظر محقق تحت آموزش مهارت های اجتماعی با استفاده از نمایش عروسکی قرار گرفت و گروه کنترل روند عادی کلاس را طی کرد.بعد از پایان مداخله آزمون رشد اجتماعی واینلند از مادران هر دو گروه گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت های اجتماعی ، مهارت ها ی ارتباطی و مهارت های روزمره زندگی شده ا ست(p<0/001). این نتیجه با یافته های پژوهش های دیگر تطابق دارد و قابلیت نمایش عروسکی را در افزایش مهارت های اجتماعی نشان می دهد.

کلید واژه ها : نمایش عروسکی ، مهارت های اجتماعی ، کم توانان ذهنی ، دختران کم توان آموزش پذیر.


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت درس سوم احساس و توجه و ادراک پایه یازدهم درس روانشناسی رشته ادبیات و علوم انسانی 🔑پروژه آماده افترافکت عروسی : کلیپ پایانی فیلم عروسی و معرفی + دمو🔑پاورپوینت فلسفه تشکیل بسیج🔑پاورپوینت فلوئورسانس اتمی 🔑پاورپوینت فن آوری اطلاعات و ارتباطات🔑پاورپوینت فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی و حمل نقل ریلی🔑پاورپوینت فیزیک پایه 1🔑پاورپوینت فیزیک در پزشکی🔑پاورپوینت فیزیک هسته ای 2🔑پاورپوینت فیزیولوژی دست انسان🔑پاورپوینت فیزیولوژی مغز و اعصاب🔑پاورپوینت فيزيک امواج آلتراسونيک🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 16 (تسعير ارز) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 17 (داراييهاي نامشهود) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 18 (صورتهاي مالي تلفيقي و سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 19 (تركيبهاي تجاري) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 20 (حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 21 (حسابداري اجاره ها) همراه با مثالهای تشریحی 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 22 (گزارشگري مالي ميان دوره اي)🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 23 (حسابداري مشاركتهاي خاص)🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري)🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 25 (گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف)🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 26 (فعاليتهاي كشاورزي) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليتهاى بيمه عمومى)