خرید آنلاین فایل(مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی)

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه 13 1-2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13 1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش 13 2-1-2 تعریف دانش 15 3-1-2 دانش کانونی و ضمنی 16 4-1-2 به کارگیری دانش 18 5-1-2 سلسله مراتب دانش 18 6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف 1مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی||اِکس سی40249472|xcq42094790|مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه 13

1-2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13

1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش 13

2-1-2 تعریف دانش 15

3-1-2 دانش کانونی و ضمنی 16

4-1-2 به کارگیری دانش 18

5-1-2 سلسله مراتب دانش 18

6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف 19

7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش 20

8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور 21

9-1-2 تعاریف فناوری محور 21

10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی 21

11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش 22

معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش 23

12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش 25

13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش 28

اهداف دانش 28

14-1-2 چرا مدیریت دانش 29

15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 30

16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش 31

2-2 اثربخشی سازمانی 31

1-2-2 اثربخشی سازمان 32

2-2-2 محاسبه اثربخشی 33

3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی 35

3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی 36

بخشی از منابع فارسی:

اخوان، پ، باقری، ر (1389)مدیریت دانش از ایده تا عمل. اول، تهران: آتی نگر

پروست، گ، روب، استفان، ورومهارت،کای(1385)مدیریت دانش. مترجم: حسینی خواه، علی، اول، تهران: انتشارات یصطرون

جعفری، م، ابوالقاسم گرجی،ح، ورستگارمهر،ب (1390) رابطه عوامل ساختاری وفرهنگی سازمان با استراتژی مدیریت دانش در مراکزآموزشی درمانی وعمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریتسلامت، 14(45)، 87-95

حافظ‌نیا، م، (1386)روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت

رابینز، ا، (1390) تئوری سازمان. مترجمان:الوانی،سید مهدی، دانایی فرد،حسن، جدید، تهران:انتشارات صفار-اشراقی

رادینگ، ا ،(1386)مدیریت دانش. مترجم: لطیفی، محمدحسین، دوم، تهران: سمت

سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1386). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

شیرازی، ع، (1373) مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی

محمدزاده، ع، مهروژان، آ، (1375) رفتار سازمانی نگرش اقتضایی، تهران، انتشارات علامه طباطبایی

موسی خانی، م، اجلی قشلاجویی،م، وصفوی میر محله، ر (1387)ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمانها در زمینه مدیریت دانش. مدرس علوم انسانی-پژوهشهای مدیریت در ایران، 14(2)،222-243

والمحمدی، چ، (1388) تعیین و اولویت بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش در سازمانهای کوچک ومتوسط کشور. فصلنامه مدیریت، 6(16)، 88-104


مطالب دیگر:
تحقیق زندگی نامه دکتر صدیقتحقیق در مورد دکتر محمد نمازیتحقیق در مورد زندگی شاعران نامی ایرانیتحقیق در مورد زندگی نامه آیت الله سید حسن مدرستحقیق در مورد زندگي نامه سيمين بهبهانيتحقیق در مورد زندگی نامه سیمین دانشورتحقیق در مورد زندگي نامه سعدي شيرازيتحقیق در مورد زندگی نامه غلام رضا تختیتحقیق در مورد آریوبرزنتحقیق درباره ژاک ژان ماری دو مورگانبررسی ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس‌گرامقاله بررسی هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای در بازار روز - پیش و خدمات جانبیتحقیق در مورد لئو نيكلايچ تولستوئيشرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنهاجلد سوم دیوان زمانیمقاله رابطه سياست و ادبياتتحقیق در مورد زین العابدین مراغه ایزندگینامه صائب تبریزیزندگینامه شهید زین الدینزندگینامه شهید مهندس جواد تندگویانتحقیق بررسی سبک در محتوامقاله اسطوره در مصر باستانزندگی نامه سردار سرلشگر پاسدار شهيد مهدي باكريسفرنامه شاردنتحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو